ogłoszeni na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
podbudowy drogowe, chudy beton, budowa dróg, stabilizacja gr

Prezydent podpisał nowelizację Kodeksu spółek handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi - podała w środę Kancelaria Prezydenta. Nowa ustawa wzmacnia pozycję drobnych inwestorów w spółkach.

Zmiany mają na celu dostosowanie polskiego prawa do wymogów unijnych dyrektyw dotyczących praw akcjonariuszy spółek.

Do tej pory wielu drobnych akcjonariuszy nie wykonywało swoich funkcji właścicielskich w zakresie nadzoru i zarządzania, ponieważ wychodzili oni z założenia, że nie mają wiele do powiedzenia w sprawie funkcjonowania tych firm.

Nowelizacja wzmacnia rolę rady nadzorczej w spółkach. Dotychczas mogła ona zwołać zwyczajne zgromadzenie wspólników, gdy nie uczynił tego w terminie zarząd. Zgodnie ze zmianami, rada będzie mogła zwołać z własnej inicjatywy zgromadzenie wspólników - również nadzwyczajne.

Ponadto akcjonariusze sami będą mogli zwołać, jeżeli reprezentują co najmniej połowę kapitału zakładowego, zgromadzenie wspólników. Poprawiona ustawa przewiduje również wprowadzenie możliwości głosowania korespondencyjnego. Obecnie Kodeks spółek handlowych tego nie przewiduje.

Nowelizacja zawiera także przepisy upraszczające procedury łączenia i podziału spółek akcyjnych. Ponadto umożliwia udział w walnym zgromadzeniu spółek za pośrednictwem środków elektronicznych.

Nowe uregulowania mają wejść w życie 3 sierpnia 2009 r. Jedynie przepisy dotyczące niektórych kwestii związanych z łączeniem i podziałem spółek wejdą w życie po upływie 30 dni od ogłoszenia.(PAP)

Wiele ostatnio zmian w Unii Tarnów ŻSSA. Na początku listopada powołano na funkcję prezesa Bogdana Gurgula, a pare dni później na stanowisko wiceprezesa do spraw sportowych powołano Pawła Pawłowskiego. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Unii Tarnów Żużlowej Sportowej Spółki Akcyjnej dokonało wyboru nowych członków Rady Nadzorczej. Jednogłośnie do rady powołani zostali Franciszek Bernat oraz Mariusz Kozioł. Teraz kibicom Jaskółek pozostaje czekać na 1 grudnia kiedy to ma być ogłoszony skład na nowy sezon 2009.

Franciszek Bernat aktualnie pełni funkcję członka zarządu Zakładów Azotowych, od lat związany jest z fabryką w Mościcach i sportem w naszym mieście.

Mariusz Kozioł jest radcą prawnym, prezesem zarządu w Kancelarii Radców Prawnych „Bączek, Kozioł, Szczepanik, Wypasek” – Spółka Partnerska.

Aktualnie skład Rady Nadzorczej Unii Tarnów ŻSSA przedstawia się następująco: Jerzy Putowski (przewodniczący), Janusz Szymczak, Piotr Grzyb, Hubert Turek, Franciszek Bernat, Mariusz Kozioł.

Odkurzę papierek ponieważ dzisiejsze WZA przyniosło interesujące uchwały.

WZA Magna Polonia ustaliło dzień wypłaty 2,17 zł dywidendy na 20 XI 19:16 04.10.2007
czwartek

4.10.Warszawa (PAP) - Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NFI Magna Polonia ustaliło, że dniem uzyskania prawa do dywidendy będzie 5 listopada, a wypłaty dywidendy 20 listopada 2007 roku - poinformowała spółka w czwartek w komunikacie emitenckim.

Spółka przeznaczyła na wypłatę dywidendy 25.259.845,94 zł z zysku za 2006 rok oraz z niepodzielonych zysków z lat ubiegłych, co oznacza wypłatę 2,17 zł dywidendy na akcję.

Ponadto Walne Zgromadzenie upoważniło zarząd do ogłoszenia wezwania na 33 proc. akcji własnych funduszu.

Minimalna cena w wezwaniu ma wynieść 17,50 zł.
Po kupnie własnych akcji WZA NFI Magna Polonia ma zdecydować o ich umorzeniu. (PAP)

mjn/ ana/

02NFI -----INFO-----
Autor | gaotu [213.134.160.*] 2007-03-05 16:56 Zobacz profil NFI Drugi
Raport bieżący 14/2007
Zarząd Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Fundusz) informuje, że na wniosek dominującego akcjonariusza spółki R and D Advisors Sp. z o.o. złożył ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu na dzień 6 kwietnia 2007r. Ogłoszenie zostało złożone w dniu dzisiejszym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych.
6. Uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie emisji akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru.
7. Uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie emisji akcji serii D z zachowaniem prawa poboru.
8. Zmiana Statutu Spółki.
9. Zmiany w Radzie Nadzorczej i ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
10. Zatwierdzenie rozwiązania umowy o zarządzanie majątkiem Spółki.
11. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Proponowane zmiany Statutu:

Według mnie to dobre info dła spólki ,ale nie dla tych co kupowali pod PP

Nowy prezes SKM od 19 czerwca

19 czerwca Maciej Lignowski zostanie powołany na stanowisko prezesa Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście. Lignowski wygrał konkurs na to stanowisko; pokonał m.in. dotychczasowego prezesa, Andrzeja Osipowa.

Osipów jest prezesem SKM od 2006 r., Lignowski od trzech lat jest członkiem zarządu ds. przewozów. 19 czerwca br. wygasa kadencja obu. Tego dnia odbędzie się walne zgromadzenie akcjonariuszy SKM, które powoła Lignowskiego na nową funkcję.

– W najbliższy piątek zostanie opublikowane ogłoszenie o konkursie na członka zarządu ds. przewozów – poinformowała „Rynek Kolejowy" Lucyna Roszyk, szefowa rady nadzorczej SKM.

Konkurs na to stanowisko, zwalniane przez Lignowskiego, już się odbył, ale nie został rozstrzygnięty. Żaden z kandydatów nie spełnił oczekiwań komisji konkursowej. Nowe przesłuchania kandydatów odbędą się prawdopodobnie w drugiej połowie czerwca.
Andrzej Osipów przestanie być 19 czerwca prezesem SKM, ale jego umowa o pracę będzie nadal obowiązywać. Osipów otrzymał propozycję sprawowania funkcji pełnomocnika zarządu ds. inwestycji, ale odmówił.

źródło: Rynek Kolejowy

Tego wątku też nie ma więc zakładam


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2007
Data sporządzenia: 2007-04-04
Skrócona nazwa emitenta
MASTERS
Temat
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MASTERS S.A. na dzień 11 maja 2007 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd MASTERS S.A. działając na podstawie § 39 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, podaje treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MASTERS S.A.:

Zarząd MASTERS S.A. z siedzibą w Zamościu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000144421, zwołuje na dzień 11 maja 2007 r., na godz. 11.00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MASTERS S.A., które odbędzie się w Zamościu przy ul. Fabrycznej 1.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i wybór Komisji Skrutacyjnej.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki z zachowaniem prawa poboru i zmianie statutu spółki.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Wobec zamierzonej zmiany Statutu Spółki podaje się treść proponowanych zmian:

Dotychczasowe brzmienie § 10:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.810.570 ( sześć milionów osiemset dziesięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt złotych) i dzieli się na 340.528.500 (trzysta czterdzieści milionów pięćset dwadzieścia osiem tysięcy pięćset ) akcji serii A, B, C, D o wartości nominalnej 2 gr (dwa grosze) każda akcja.

Proponowane brzmienie § 10:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.215.855 (dziesięć milionów dwieście piętnaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć) złotych i dzieli się na 510.792.750 (pięćset dziesięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt) akcji serii A, B, C, D, E o wartości nominalnej 2 gr (dwa grosze) każda akcja.

Akcjonariusze wyrażający wolę uczestniczenia w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MASTERS S.A. zobowiązani są do złożenia w siedzibie Spółki, w Zamościu przy ul. Fabrycznej 1, imiennych świadectw depozytowych, wystawionych przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych najpóźniej do dnia 2 maja 2007 r. do godziny 16.00.

20:52 06.07.2006
Arksteel SA wykaz raportów przekazanych w roku 2005
Raport bieżący 22/2006 Zarząd ARKSTEEL SA przedstawia wykaz raportów przekazanych przez ARKSTEEL SA do publicznej wiadomości w roku 2005.

Raporty bieżące

numer raportu, data przekazania, temat

1/2005 2005-01-31 Terminy sporządzania raportów finansowych

2/2005 2005-03-07 Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu Spółki

3/2005 2005-03-11 Przekazanie raportu rocznego

4/2005 2005-03-22 Zmiana siedziby Spółki

5/2005 2005-03-22 Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia ARKSTEEL SA w dniu 30.03.2005r.

6/2005 2005-03-31 Uchwały Walnego Zgromadzenia ARKSTEEL SA w dniu 30.03.2005r.

7/2005 2005-04-13 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu ARKSTEEL SA w dniu 30.03.2005r.

8/2005 2005-04-15 Uzupełnienie raportu rocznego SA-R za rok 2004

9/2005 2005-04-29 Zawarcie znaczącej umowy (przedwstępnej)

10/2005 2005-05-10 Zbycie aktywów

11/2005 2005-07-15 Przestrzeganie zasad ładu korporacyjnego

12/2005 2005-08-02 Korekta raportu za I kwartał 2005 roku

13/2005 2005-09-07 Wybór podmiotu badającego sprawozdanie finansowe za rok 2005

14/2005 2005-09-23 Znacząca umowa - sprzedaż praw na znak towarowy PEKPOL

Raporty okresowe

data przekazania, temat

2005-02-04 Raport kwartalny SA-Q 4 / 2004

2005-03-15 Raport roczny SA-R 2004

2005-05-05 Raport kwartalny SA-Q 1 / 2005

2005-08-02 Raport kwartalny SA-Q 1 / 2005 - korekta

2005-08-04 Raport kwartalny SA-Q 2 / 2005

2005-09-30 Raport półroczny SA-P 2005

2005-11-04 Raport kwartalny SA-Q 3 / 2005

Raporty są dostępne w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej Polskiej Agencji Prasowej SA.© podbudowy drogowe, chudy beton, budowa dróg, stabilizacja gr design by e-nordstrom