ogłoszenia nieruchomości Ostrów Wlkp
podbudowy drogowe, chudy beton, budowa dróg, stabilizacja gr

OGŁOSZENIE
O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Starosta Krotoszyński
ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10
63-700 Krotoszyn
tel. /0-62/ 725-42-56 fax /0-62/ 725-34-23
przetargi@starostwo.krotoszyn.pl

Dziękując za udział w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: wykonanie wyceny nieruchomości gruntowych celem określenia wartości do ustalenia wysokości i wypłaty odszkodowania na rzecz byłych właścicieli za grunt przejęty pod drogę publiczną., informuję, że wybrana została oferta firmy Biuro Projektów i Wycen Nieruchomości s.c. ul. Jasińskiego 21, 63-400 Ostrów Wlkp., która zaoferowała wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę 1.464,00 zł brutto
Wybrana oferta jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryterium oceny ofert – cena 100 %.

Krotoszyn, 16.04.2007 r. SEKRETARZ POWIATU
/-/ Edward Kozupa

OGŁOSZENIE
O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Powiat Krotoszyński reprezentowany przez
Zarząd Powiatu Krotoszyńskiego
ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10
63-700 Krotoszyn
tel. /0-62/ 725-42-56 fax /0-62/ 725-34-23
przetargi@starostwo.krotoszyn.pl

Informuję, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:
Wykonanie wyceny nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Zdunach stanowiących własność Powiatu Krotoszyńskiego.

Ofertę złożyła firma :
1. Biuro Projektów i Wycen Nieruchomości s.c. siedzibą w Ostrowie Wlkp. ul. Jasińskiego 21, która za wykonanie przedmiotu zamówienia zaoferowała następujące cenę: 366,00 zł brutto i uzyskała 100 pkt. w kryterium oceny ofert.

Oferta nie podlegała odrzuceniu a wykonawca nie podlegali wykluczeniu.

Oferta firmy Biuro Projektów i Wycen Nieruchomości s.c. siedzibą w Ostrowie Wlkp. ul. Jasińskiego 21, wybrana została jako oferta najkorzystniejsza (z punktu widzenia kryterium oceny ofert – cena 100 %).


Krotoszyn, dnia 03.12.2007 r.
SEKRETARZ POWIATU
/-/ Edward Kozupa

Zadanie 4 Wykonanie wyceny nieruchomości gruntowych, celem określenia wartości do ustalenia wysokości i wypłaty odszkodowania na rzecz byłych właścicieli za grunt przejęty pod drogę publiczną
Numer ogłoszenia: 240374 - 2007; data zamieszczenia: 04.12.2007
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - usługiZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 208487 - 2007.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Krotoszynie, ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp., 63-700 Krotoszyn, woj. wielkopolskie, tel. 062 7254256(57) w. 335.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zadanie 4 Wykonanie wyceny nieruchomości gruntowych, celem określenia wartości do ustalenia wysokości i wypłaty odszkodowania na rzecz byłych właścicieli za grunt przejęty pod drogę publiczną.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie wyceny nieruchomości gruntowych, celem określenia wartości do ustalenia wysokości i wypłaty odszkodowania na rzecz byłych właścicieli za grunt przejęty pod drogę publiczną

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70.00.00.00-1.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 349,8 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Wykonanie wyceny nieruchomości gruntowych, celem określenia wartości do ustalenia wysokości i wypłaty odszkodowania na rzecz byłych właścicieli za grunt przejęty pod drogę publiczną.

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.12.2007.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Biuro Projektów i Wycen Nieruchomości s.c., ul. Jasińskiego 21, 63-400 Ostrów Wlkp., kraj/woj. wielkopolskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty: 349.80
Oferta z najniższą ceną: 349.80 / oferta z najwyższą ceną: 349.80
Waluta: PLN.© podbudowy drogowe, chudy beton, budowa dróg, stabilizacja gr design by e-nordstrom