ogrodzenie budowy tymczasowe Wrocław
podbudowy drogowe, chudy beton, budowa dróg, stabilizacja gr

http://wzp.zdik.wroc.pl/orders/show/347

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego
Budowa połączenia Obwodnicy Śródmiejskiej z Portem Lotniczym we Wrocławiu – Etap II

II.1.5) Określenie przedmiotu zamówienia
1. Zadanie nr 1 – Przebudowa ul. Granicznej od centrum handlowo – usługowego Retail Park do odcinka przebudowywanego w ramach budowy Autostradowej Obwodnicy Wrocławia;
2. Zadanie nr 2.b - Przebudowa ul. Granicznej od Autostradowej Obwodnicy Wrocławia do ul. Skarżyńskiego;
3. Zadanie nr 4 - Przebudowa ul. Skarżyńskiego wraz z budową nowej jezdni;
Zakres powyższych zadań obejmuje: drogi, (odcinek ok. 3 500 m), przebudowę mostu, przebudowę komór na kolektorze, przebudowę ogrodzeń, budowę i przebudowę obiektów inżynierskich (przepusty, komora kanalizacji deszczowej, umocnienie wlotów kanalizacji), przestawienie ogrodzeń, budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę kanalizacji sanitarnej, przebudowę sieci wodociągowej, przebudowę urządzeń elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych, budowę oświetlenia ulicznego, przebudowę zbiorników przeciwpożarowych, budowę miejskich sieci rurociągów kablowych, organizację ruchu docelowego i zastępczego, zieleń).
4. Zadanie nr 2.a – Rozbiórki obiektów kubaturowych na terenie Jednostki Wojskowej 3030 wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej
Zakres powyższego zadania obejmuje: projekt budowlany i wykonawczy dla rozbiórek obiektów kubaturowych, , odcięcie instalacji wodnych kanalizacyjnych, teletechnicznych, elektrycznych, grzewczych wraz z ich demontażem, zieleń, organizacja ruchu zastępczego, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, uzyskanie pozwolenia na rozbiórki, pełnienie nadzory autorskiego, realizacja zadania w oparciu o przygotowaną i uzgodnioną dokumentację projektową.
5. Ułożenie przewodu Miejskiej Sieci Rurociągów Kablowych na odcinku Autostradowej Obwodnicy Wrocławia.
6. Sieć wodociągowa i kanalizacyjna na odcinku od centrum handlowo – usługowego Retail Park poprzez teren budowy Autostradowej Obwodnicy Wrocławia do Osi Inkubacji
Zakres zadania obejmuje: budowę sieci wodociągowej, budowę kanalizacji sanitarnej, zieleń, odbudowę nawierzchni, organizację ruchu zastępczego.
7, Organizacja, utrzymanie i likwidacja zaplecza budowy wraz zasileniem w energię elektryczną i doprowadzeniem wody.
Gmina Wrocław przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, w ramach których zostanie zlecona między innymi budowa ogrodzeń tymczasowych, budowa przyłączy do obiektów wojskowych.

II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA
Wymagana data zakończenia - 14 miesięcy od daty zawarcia umowy.

IV.3.7) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert
Data: 01/09/2008 Godzina: 10:00© podbudowy drogowe, chudy beton, budowa dróg, stabilizacja gr design by e-nordstrom