Szkoła Zawodowa nr 5
podbudowy drogowe, chudy beton, budowa dróg, stabilizacja gr

Zgłoszenie nr 35
Imie i Nazwisko: Małgorzata Pachowicz
Tytuł: doktor
Adres instytucji/miejsce pracy :
Instytut Humanistyczny/Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
Adres do korespondencji:
ul. Tarnowska 41, 32-830 Wojnicz
Tel: 505452815
E-mail: m.pachowicz@interia.pl
Zamierzam wygłosić referat: tak
Temat referatu: Czy strony internetowe mogą pomóc w nauce języka polskiego?
Streszczenie referatu: Abstrakt

Referat stanowi próbę odpowiedzi na postawione pytanie, poprzez analizę wybranych polskojęzycznych stron internetowych. Czy zamieszczone wiadomości są wiarygodne, czy można je wykorzystywać, czy należy je weryfikować, jaka jest ich zawartość merytoryczna, jakich wiadomości jest najwięcej.
Do przeprowadzenia prezentacji będę potrzebować:
1. laptop :
2. rzutnik multimedialny :
3. rzutnik folii :
Proszę o zarezerwowanie miejsca noclegowego: tak
Jestem zainteresowany udziałem w warsztatach e-learningowych: takKurs zakończony jest egzaminem komisyjnym, na podstawie którego wydawany jest DYPLOM Z TYTUŁEM ZAWODOWYM MASAŻYSTY (dokumenty wydawane są na mocy zarządzenia Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 14.04.1992r. Poz.162 § 1, pkt 1 Dz.U. RP 37/92)

Tak obiektywnie, to już od rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r.
w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności
i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216) przepisy się dość znacznie zmieniły, czego jakos szkoły raczą nie zauważać. Slowo DYPLOM jest zastrzeżone dla określonych warunków (w przypadku masażu dotyczy to jedynie technika masażu, a zatem zewnętrznego egzaminu państwowego).

Leszek Kulka
- na stanowisku od 2002 r.,
- wykształcenie wyższe - mgr fizyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu,
- studia podyplomowe z zakresu samorządu terytorialnego - Wydział Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego,
- przebieg pracy zawodowej: do 1994 r. nauczyciel w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Krotoszynie; 1994 - 1997 zastępca burmistrza w Urzędzie Miasta i Gminy w Krotoszynie; 1998 r. Wicewojewoda Kaliski; 1999 - 2002 dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu,
- odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Brązowy i Srebrny medal za zasługi dla LOK-u

U c h w a ł a Nr 347/05
Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego
z dnia 5 lipca 2005 roku.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla księdza Waldemara Willaka, nauczyciela Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Krotoszynie, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Na podstawie art. 32 ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późniejszymi zmianami) oraz art. 9g ust. 2 w związku z art. 91 d pkt 2 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003 r. Nr 118 poz. 1112 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1
Powołuje się Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla księdza Waldemara Willaka, nauczyciela Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Krotoszynie, ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciel mianowany, w składzie:
1. Przedstawiciel organu prowadzącego szkołę – przewodniczący Komisji
Egzaminacyjnej :
pani Barbara Jakubek – inspektor Wydziału Edukacji, Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Krotoszynie.
2. Przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny:
pan Jerzy Galant – starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Poznaniu Delegatura w Kaliszu.
3. Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Krotoszynie,
pan Krzysztof Grobelny.
4. Eksperci:
a) pani Jolanta Siwak,
b) pan Janusz Bartoszewski.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Krotoszyńskiemu.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rozwój fizyczny młodzieży jest czynnikiem niezwykle istotnym dla profilaktyki zdrowotnej naszego społeczeństwa. W Strategii Rozwoju Powiatu Brzeskiego na lata 2007-2020 wskazano na rozwój bazy sportowej, jako jeden z zasadniczych elementów poprawy stanu oświaty w naszym powiecie.

Stan bazy sportowej szkół ponadgimnazjalnych w naszym powiecie jest niezadawalający. Projekt „Moje boisko – Orlik -2012” wychodzi naprzeciw problemom gmin i powiatów.
W 2008 r. tylko gminy mogły składać wnioski o budowę boisk Orlik-2012. Od bieżącego roku umożliwiono także powiatom udział w konkursie. „Nie mogliśmy wypuścić z rąk takiej okazji. Uznałem, że należy zrobić wszystko, aby Powiat Brzeski jako jeden z pierwszych
w województwie mógł skorzystać z tej oferty. Zaprosiliśmy marszałka, któremu przedstawiłem naszą propozycję lokalizacji wraz z pełną dokumentacją techniczną
i pozwoleniem na budowę. Efektem tego działania była pozytywna decyzja Zarządu i Sejmiku Województwa Opolskiego.” – mówi starosta Maciej Stefański

Kompleks Orlik-2012 realizowany w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu będzie obejmował budowę boiska piłkarskiego o wymiarach 50 m x 30 m o nawierzchni ze sztucznej trawy oraz boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 62 m x 30 m o nawierzchni poliuretanowej z boiskami do gry w piłkę ręczną, siatkówkę i koszykówkę. Wykonane zostaną także bieżnia i skocznia w dal.

Przeprowadzona będzie przebudowa szatni, toalet w budynku obok sali gimnastycznej,
przylegającej także do boisk. Założeniem budowy kompleksu jest udostępnienie boisk młodzieży na zajęcia sportowe w ramach wychowania fizycznego. Po południu boiska będą udostępniane zarówno młodzieży jak i osobom dorosłym.

Boiska będą ogrodzone, a sztuczne oświetlenie zapewni możliwość korzystania z obiektu również w późnych godzinach popołudniowych.

Wniosek opracowany w Wydziale Promocji i Inicjatyw Gospodarczych został złożony w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego, który po akceptacji został przesłany do Ministertwa Sportu iTurystyki.

Wartość kosztorysowa projektu wynosi ponad 1,4 miliona zł. z czego 666 tys. zł to dofinansowanie z Ministerstwa i Urzędu Marszałkowskiego, a pozostała kwota pochodzić będzie z budżetu Powiatu.

W najbliższym czasie rozpocznie się procedura przetargowa związana z wyłonieniem wykonawcy robót budowlanych. Oddanie do użytku całego kompleksu przewiduje się do końca 2009 r.

Należy przypomnieć, że Powiat złożył także do Ministerstwa Sportu i Turystyki wniosek na budowę boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół Ekonomicznych i I Liceum Ogólnokształcącym.

Mieczysław Niedźwiedź
Naczelnik Wydziału Promocji
i Inicjatyw Gospodarczych© podbudowy drogowe, chudy beton, budowa dróg, stabilizacja gr design by e-nordstrom