szkolenia w zakresie przepisów BHP
podbudowy drogowe, chudy beton, budowa dróg, stabilizacja gr

Może to coś pomoże?

"Powinność ta (to jest zapewnienie warunków i szkoleń BHP - dopisek Dorotka25) wynika z art. 304 par. 1 kp, z mocy którego pracodawca zatrudniający osoby fizyczne na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę winien zapewniać warunki określone art. 207 par. 2 kp. Oznacza to, że na pracodawcy spoczywają identyczne obowiązki niezależnie od formy zatrudnienia osób świadczących pracę - czy będzie to umowa o pracę czy też umowa cywilnoprawna.
I tak niezależnie od formy prawnej świadczenia pracy (umowa o dzieło, umowa zlecenia) pracodawca powinien zapewnić organizację pracy pozwalającą na zapewnienie prawidłowych warunków BHP oraz zapewnić przestrzeganie przepisów w tym zakresie. Ponadto art. 304(1) kp nakłada na osoby fizyczne wykonujące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy obowiązki wynikające z art. 211 kp (a więc zarówno szkolenia BHP jak i badania lekarskie) w zakresie określonym przez pracodawcę."

Pozdrawiam

Z dniem 18 stycznia 2009 r. zmianie ulegną przepisy prawa pracy regulujące obowiązki BHP. Wszyscy pracodawcy będą musieli wyznaczyć pracownika odpowiedzialnego za udzielenie pierwszej pomocy, ewakuację z zakładu pracy oraz ochronę przecipożarową. Firmy zatrudnią na część etatu osoby z odpowiednimi kwalifikacjami lub będą musieli przeszkolić osobę już zatrudnioną. Zmiana jest wymuszona koniecznością dostosowania krajowych przepisów do prawa unijnego. Obowiązek ten dotyczy wszystkich, którzy zatrudniają chociażby jednego podwładnego. Zgodnie z ustawą z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przecipożarowej (dz.U. z 2002 r. nr 147, poz. 1229 z późn. zm.) czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej może wykonywać wyłącznie osoba z wykształceniem conajmniej średnim, która ukończyła szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Takie szkolenie może przeprowadzić Szkoła Główna Służby Pożarniczej, pozostałe szkoły Państwowe Straży pożarnej lob ośrodki szkolenia w komendach wojewódzkich PSP. Koszt szkolenia 1 osoby wynosi 1250 zł. W chwili obecnej niewielu pracodawców wie o mających wejść w życie przepisach. Na rynku pracy może zabraknąć osób mających odpowiednie kwalifikacje. Obecnie w Polsce szkolenia z tego zakresu kończy rocznie kilkaset osób, a 1,9 mln firm zatrudnia choćby jednego pracownika. Nowelizacja kodeksu pracy wymusza zmiany w organizacji pracy. Firmy, w których obowiązują regulaminy pracy, powinny więc wprowadzić do nich aneksy. A o takich zmianach muszą poinformować pracowników co najmniej dwa tygodnie przed ich wprowadzeniem.


Lena, ja rozumiem jeżeli chodzi o duże firmy, jakieś zakłady produkcyjne itd. Ale mam w pokoju 2 biurka i posiadam wiedzę gdzie są drzwi - myślę, że wystarczy mi wiedza którą nabyłam na szkoleniu bhp. Plus to, że pokój wynajmujemy i zarządca budynku ma obowiązek oznaczenia drogi ewakuacyjnej i jest to zrobione.
No wlasnie dlatego konieczna jest zmiana tej zmiany w kodeksie pracy, bo przepis jest absurdalny jesli chodzi o mikrofirmy takie jak Twoja czy tez moja. Ja chetnie natomiast skorzystam ze szkolenia w zakresie udzielania I pomocy, bo na dzien dzisiejszy chyba bym nie udzielila takiej pomocy, ze strachu.

Konkurs Państwowej Inspekcji Pracy, na najciekawsze, udokumentowane złamanie przepisów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w 2003 roku, rozstrzygnięty! Oto zwycięzcy:


[url="http://i.joemonster.org/i/d/bhp.jpg%5b/img"]]http://i.joemonster.org/i/d/bhp.jpg[/url]

Zwycięzcy w nagrodę otrzymali "zaproszenia" na bezpłatne, obowiązkowe i wielogodzinne szkolenie z zakresu BHP.

A jak niewiele brakowało do nieszczęścia może uświadomić cytat z raportu PIP-y:

"Zabrakło tylko tego, żeby jakiś idiota, będący w mieszkaniu, zapytał tego kretyna, trzymającego za nogi tego debila, która godzina... A palant, "asekurujący" z balkonu tego debila, stałby jeszcze długo po tym, z kawałkiem szmatki w dłoni..."


all rights reserved by www.joemonster.org

Kodeks Pracy -Rozdzia? VIII, Szkolenie, art. 237,3 (Szkolenie z zakresu BHP)

§ 1. Nie wolno dopu?ci? pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiej?tno?ci, a tak?e dostatecznej znajomo?ci przepisów oraz zasad bhp.

I to jest g?owna podstawa.

„Wózki jezdniowe. Podręcznik bezpiecznej eksploatacji”

Wydawnictwo: Zacharek – Dom Wydawniczy

Autor: Kazimierz Żurawski
Format: 144 x 206 mm
Liczba stron: 112
Data wydania: kwiecień 2010
Okładka: miękka
Cena: 27,90 zł

www.zacharek.com/ksiegarnia

Książka posiada rekomendację Seka SA

Charakterystyka książki:
Podręcznik przeznaczony jest dla pracodawców, osób kierujących pracownikami, pracowników służby bhp, społecznych inspektorów pracy oraz kierowców wózków jezdniowych.
Autor przedstawia praktyczna stronę działalności wymienionych osób w zakresie:
• bezpiecznej eksploatacji wózków
• codziennej kontroli
• uzyskiwania kwalifikacji do kierowania wózkami
• organizacji punktu ładowania akumulatorów
• obowiązków kierowcy wózka przed rozpoczęciem pracy, w czasie jej trwania i po jej zakończeniu
• zgłaszania wózków do dozoru technicznego oraz wykładnię obowiązujących przepisów (niejednokrotnie niejednoznacznych) w obszarach związanych eksploatacją wózków.
W opracowaniu tym znaleźć można niezbędne formularze (imienne zezwolenie, codzienna książka kontroli, zgłoszenie do UDT, itp.), które są wymagane przy realizacji czynności związanych z eksploatacją. Przedstawiona jest przykładowa ocena ryzyka zawodowego dla stanowiska kierowcy oraz przykładowe instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy.
W podręczniku zamieszczone jest aktualnie obowiązujące rozporządzenie dotyczące bhp przy użytkowaniu wózków jezdniowych, jak również wskazane są działania, jakie powinien podjąć pracodawca w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i sprzętu.
W książce znajdują się niezbędne formularze, które wypełniane są przy realizacji różnorodnych czynności, związanych z zapewnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Dzięki tej książce dowiesz się:
• w jaki sposób i gdzie nabyć kwalifikacje, uprawniające do kierowania wózkiem jezdniowym
• jaką dokumentację należy prowadzić w związku z eksploatacją wózków
• jakie szkolenia bhp i badania lekarskie powinni odbyć kierowcy wózków
• jak prowadzić codzienne przeglądy wózków
• jak zorganizować punkt ładowania akumulatorów
• jakie są obowiązki kierowcy wózka przed rozpoczęciem pracy, w czasie jej trwania oraz po jej zakończeniu
• jak przeprowadzić ocenę ryzyka zawodowego, na jakie zagrożenia zwrócić szczególną uwagę
• jak sporządzać instrukcje bhp.

Bezpiecze?stwo zaczyna si? od g?owy

Bezpiecze?stwo i higiena pracy tylko do pewnego stopnia zale?? od wprowadzonych przepisów, procedur i instrukcji. Ogromn? rol? odgrywaj? ludzie – ich ?wiadomo?? problemu, staranno?? i zaanga?owanie. Czy wi?c odpowiedzialno?? pracodawcy si?ga tylko tam, gdzie ko?cz? si? papierki?
Oczywi?cie, na pytanie postawione w poprzednim akapicie odpowied? mo?e by? tylko jedna – nie. Pracodawca mo?e mie? wp?yw na bezpieczne zachowania pracowników nie tylko poprzez wprowadzenie szeregu szczegó?owych instrukcji bhp, zmian? przepisów zak?adowych b?d? procedur post?powania, ale równie? przez wp?ywanie na postawy pracowników i kszta?towanie ich.
Najlepsz? do tego okazj? s? szkolenia bhp, które, je?li zostan? dobrze przeprowadzone, zaowocuj? popraw? stanu bezpiecze?stwa w przedsi?biorstwie. W tym przypadku kluczem do sukcesu s? umiej?tno?ci osoby przeprowadzaj?cej szkolenia.
Celem szkolenia jest wzrost poziomu wiedzy dotycz?cej bhp oraz ?wiadomo?ci pracownika w tym zakresie – musi on zna? obowi?zuj?ce go przepisy i ustalenia dotycz?ce bezpiecznego sposobu wykonania pracy oraz umie?, a tak?e chcie? post?powa? zgodnie z nimi.„Wbudowanie” w pracownika potrzeby przestrzegania bhp osi?ga si? nie tylko szkoleniami, ale te? ci?g?ym oddzia?ywaniem poprzez, na przyk?ad, umieszczanie informacji z zakresu bhp na ogólnodost?pnej tablicy og?osze? w zak?adzie pracy, albo odpowiednio sformu?owany i wkomponowany w otoczenie stanowiska pracy napis mówi?cy o skutkach niew?a?ciwego post?powania w zakresie bhp.Przekaz mo?e mie? form? has?a, które b?dziemy eksponowa? w miejscu, przez które musz? przej?? wszyscy pracownicy. Wa?ne jest, aby has?a by?y logiczne, a ich krótka i jasno sformu?owana tre?? skutecznie przemawia?a do pracownika. Je?li zadanie stworzenia takich hase? jest zbyt trudne dla pracownika bhp, mo?na zaanga?owa? w prace tak?e spo?ecznego inspektora pracy, przedstawiciela pracowników lub komisj? bhp, lub skorzysta? z pomocy osób profesjonalnie zajmuj?cych si? tworzeniem przekazów. Pomoc? mog? s?u?y? te? dost?pne na rynku plakaty informacyjne dotycz?ce tematyki bhp. Ich tre?? (czasami humorystyczna) oraz zawarto?? graficzna skupiaj? uwag? pracowników i w ten prosty, ale efektywny sposób, docieraj? do ich ?wiadomo?ci.

?r.:(bhpwfirmie.pl)

Opteam Poland jest firmą zajmującą się pośrednictwem pracy na terenie UE oraz Polski. Zatrudniamy pracowników w różnych gałęziach przemysłu, budownictwa, logistyki oraz w sektorze usług. Zatrudniamy ludzi w różnym wieku, różnego pochodzenia oraz o różnorodnych umiejętnościach.
Obecnie dla naszego Klienta- dostawcy usług budowlano-montażowych poszukujemy osób na stanowisko:


SPECJALISTA DS BHP

Miejsce pracy:

- FINLANDIA


Opis stanowiska:

Jest to praca na terenie budowy elektrowni atomowej w Olkiluoto.

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za:

• Realizację zadań i procesów wynikających z przepisów BHP i ochrony srodowiska obowiązujących na budowie elektrowni jądrowej
• Kontrolę warunków pracy i przestrzegania przepisów BHP
• Prowadzenie dokumentacji BHP
• Organizację szkoleń dla pracowników z zakresu BHP
• Współpracę ze służbami BHP Generalnego Wykonawcy


Wymagania:

• Bardzo dobra znajomośc języka angielskiego
• Wykształcenie wyższe techniczne (preferowane elektryczne)
• Uprawnienia inspektora BHP
• Mininium 2 letnie doświadczenie na danym stanowisku
• Wiedza z zakresu ISO 9001 i 14001
• Praktyka na budowie
• Prawo jazdy kat B
• Dyspozycyjność

Oferujemy:
• Zakwaterowanie, przelot oraz wyżywienie
• Legalne zatrudnienie
• Atrakcyjne wynagrodzenie (przewidywane widełki płacowe: 3500-4000 EUR brutto/miesiąc)
• Przewidywany czas kontraktu: około 3 lata z mozliwością przedłużenia

Kontakt:

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesyłanie CV droga mailową, na adres: praca@opteam.fi , wraz z
numerem referencyjnym BHP/F/2009, lub kontakt tel.:

GSM: +48 698 334 737;
Tel./Fax +48 032 258 08 97

www.opteam.com
Adres:
Opteam Poland Sp. Z.o.o.
40-081 Katowice
Ul. Dąbrówki 15

Jesteśmy Agencją Doradztwa Personalnego oferującą liczne rozwiązania outsourcingowe takie jak: doradztwo personalne (rekrutacja i selekcja, audyt personalny, szkolenia), praca tymczasowa, koordynacja przedstawicieli handlowych oraz telemarketerów, obsługa personalna imprez okolicznościowych (targi, konferencje).


Nasz Klient, prężnie działająca spółka budowlana, poszukuje osoby do pracy na stanowisku
INSPEKTOR DS. BHP
numer ref. IDB 04/08
na terenie Niemiec

Podstawowe zadania:

1) wykonywanie zadań służby BHP wg obowiązujących przepisów;
2) planowanie, ocenianie, doradzanie i występowanie z inicjatywą w zakresie BHP;
3) kontrolowanie i wydawanie zaleceń;
4) analizowanie i informowanie o stanie i zagrożeniach w zakresie BHP;
5) rejestrowanie i dokumentowanie stanu i zdarzeń w dziedzinie BHP;
6) uczestniczenie w opracowaniu wewnętrznych regulacji prawnych;
7) uczestniczenie w organizowaniu i przeprowadzaniu szkoleń w zakresie BHP

Kwalifikacje:

* biegła znajomość języka niemieckiego w mowie i piśmie (BARDZO WAŻNE!)
* wykształcenie średnie i tytuł zawodowy technik BHP
* mile widziane: wykształcenie wyższe lub studia podyplomowe BHP
* doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
* wysoki profesjonalizm, rzetelność, samodzielność i odpowiedzialność
* umiejętność obsługi komputera
* prawo jazdy kat. B

Oferujemy:

* umowa o pracę na pełen etat
* nienormowany czas pracy
* zagwarantowane zakwaterowanie
* narzędzia pracy: komputer, Internet, telefon
* atrakcyjne wynagrodzenie
* praca pełna wyzwań
* możliwość dalszego rozwoju zawodowego

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swoich dokumentów aplikacyjnych (CV i list motywacyjny) na adres Agencji Personalnej PGB HR n.konicz@pgbhr.com
W tytule maila prosimy podać nazwę stanowiska i numer referencyjny.
Prosimy o zamieszczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacyjnego.© podbudowy drogowe, chudy beton, budowa dróg, stabilizacja gr design by e-nordstrom