szkolny Program Ochrony środowiska
podbudowy drogowe, chudy beton, budowa dróg, stabilizacja gr

Ministerstwo płaci za studia u Rydzyka


1,2 miliona złotych - taka kwota z budżetu trafi do uczelni ojca Tadeusza Rydzyka. Do studiów podyplomowych w szkole szefa Radia Maryja dopłaca podległy Ministerstwu Środowiska Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. Za tę kwotę studenci nauczą się między innymi rozpoznawać gatunki ptaków i gleb.

Umowę o wspieraniu toruńskiej uczelni podpisano 19 listopada 2007 roku, a więc już po wygranych przez Platformę Obywatelską wyborach. Współpracę ze szkołą ojca Rydzyka pochwalał i wspierał poprzedni minister środowiska Jan Szyszko.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekaże uczelni 1,2 miliona złotych. Za tę kwotę studenci nauczą się między innymi rozpoznawać gatunki ptaków i rodzaje gleb. Czekają ich również wyjazdy naukowe na tereny chronione przez unijny program Natura 2000.

Zajęcia w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej ruszają już w marcu. O naborze na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Przyszli studenci muszą wykazać się między innymi dobrą opinią od swego proboszcza.

www.dziennik.pl

55) CELE DZIAŁALNOŚCI TURYSTYCZNO- KRAJOZNAWCZEJ

Turystyka dzieci i młodzieży najczęściej kojarzona jest z tak zwaną działalnością
turystyczno- krajoznawczą. Celem działalności krajoznawczo- turystycznej prowadzonej
dla dzieci i młodzieży jest:
a) Poznawanie kraju, środowiska przyrodniczego, z uwzględnieniem tradycji
oraz zabytków sztuki i kultury, itp. . Istotna rolę w tej turystyce odgrywają tak zwane „Zielone szkoły”, gdzie dydaktykę przenosi się w plener.
b) Poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego
oraz kulturalnego.
c) Wspomaganie rodziny oraz szkoły e procesie oddziaływania wychowawczego.
d) Upowszechnianie u dzieci i młodzieży zasad ochrony środowiska naturalnego, a także umiejętności korzystania z zasobów przyrody.
e) Podnoszenie ich kondycji zdrowotnej oraz sprawności fizycznej.
f) Poprawa ich stanu zdrowia, a szczególnie dzieci i młodzieży z terenów zagrożonych ekologicznie.
g) Upowszechnianie form aktywnego wypoczynku i między innymi dzięki temu działanie przeciw patologiom społecznym.
Cele te są głównie realizowane przez Szkolne Koła Krajoznawczo- Turystyczne ( SKKT ) tworzone jako koła zainteresowań w szkołach, a także innych placówkach
oświatowo- wychowawczych.

56) TYPOLOGIA WYCIECZEK DZIECI I MŁODZIEŻY

Podstawową formą działalności turystycznej w grupach dzieci oraz młodzieży są wycieczki. Wycieczka to: krótkotrwała przechadzka, przejażdżka lub dłuższy wypad jednej lub większej liczby osób poza miejsce zamieszkania w celach poznawczych oraz wypoczynkowych.
Rozróżniamy takie wycieczki jak:
a) Krajoznawczo- turystyczną- nie wymagają przygotowania fizycznego,
ani specjalistycznego.
b) Przedmiotową- inicjowane i realizowane przez nauczycieli w celu uzupełnienia programu nauczania w ramach danego przedmiotu lub też przedmiotów pozalekcyjnych.
c) Wycieczki w ramach turystyki kwalifikowanej oraz obozy wędrowne, w których udział wymaga przygotowania, umiejętności w posługiwaniu się sprzętem turystycznym .
d) Imprezy krajoznawczo- turystyczne oraz turystyki kwalifikowanej, np. turnieje, konkursy, loty, itp.
e) Imprezy wyjazdowe, które realizują program nauczania w terenie.Stowarzyszenie „Młodzi Demokraci” jest polityczno - społeczną organizacją młodzieżową związaną z Platformą Obywatelską. Stowarzyszenie ma blisko 7000 członków w wieku 16 - 30 lat zrzeszonych w 16 regionach i ponad 160 kołach lokalnych.
Młodzi Demokraci to stowarzyszenie ludzi młodych chcących uczestniczyć w budowie Polski nowoczesnej, wolnej, silnej, zajmującej godne miejsce w Europie i świecie. Celem SMD jest tworzenie społeczeństwa obywatelskiego, bez którego żadna demokracja nie jest zdolna sprawnie działać.

Najważniejsze cele Stowarzyszenia „Młodzi Demokraci”:
-działanie na rzecz zwiększania udziału ludzi młodych w życiu publicznym,
-pomoc w zdobywaniu wiedzy i kwalifikacji umożliwiających ludziom młodym spełnianie funkcji społecznych i zawodowych w społeczeństwie,
-upowszechnianie postaw proeuropejskich wśród ludzi młodych,
-inspirowanie młodych do podejmowania działalności gospodarczej,
-ułatwianie młodym kontaktów z instytucjami i organizacjami międzynarodowymi,
-promocja kultury, w szczególności tworzonej przez ludzi młodych i do nich adresowanej,
-ochrona praw młodego człowieka, szczególnie w szkole,
-propagowanie idei samorządności wśród ludzi młodych,
-promocja ekologii i ochrony środowiska,
-promocja kultury fizycznej, sportu i turystyki, szczególnie wśród ludzi młodych.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez organizowanie spotkań, szkoleń, seminariów oraz innych form poszerzania wiedzy służących promocji programu Stowarzyszenia oraz
poprzez aktywne uczestnictwo w życiu publicznym RP, we współpracy z organizacjami realizującymi zbliżone cele.

Jeśli interesujesz się polityką, chcesz działać na rzecz lokalnej społeczności dołącz do nas. Stwórz z nami lokalne struktury Stowarzyszenia „Młodzi Demokraci”!

KONTAKT: mlodzidemokraci.pleszew@interia.pl

Znajdziesz nas również na portalu nasza-klasa.pl


www.smd.org.pl

Z Nowego słownika poprawnej polszczyzny PWN:

Używanie wulgaryzmów w mowie i w piśmie nie jest wykroczeniem przeciwko normom poprawności (błędem językowym), jest natomiast naruszeniem norm współżycia społecznego, zasad dobrego wychowania, lekceważeniem rozmówców i czytelników, dowodem braku kultury. Po wulgaryzmy nierzadko sięgają pisarze (szczególnie współcześni), twórcy filmowi oraz dziennikarze w celu wyrazistego, przekonującego przedstawienia środowiska niektórych swoich bohaterów. Niekiedy przejawiają w tym nadmierną gorliwość.
Czytelnicy (szczególnie młodzi) widzą w takim postępowaniu zachętę do używania nieprzyzwoitych wyrazów i zwrotów. Nie przemyślane działania rodzimych twórców są od niedawna 'wspomagane' przez zalewające rynek polski trzeciorzędne filmy amerykańskie, z których rynsztokowe słownictwo wylewa się bardzo szerokim strumieniem.
Mimo że wulgaryzmy nie podlegają ocenie normatywnej, obrona polszczyzny przed ich zalewem jest obowiązkiem wszystkich osób zainteresowanych podnoszeniem poziomu kultury słowa. Można próbować to osiągnąć przez jednoznaczną, bezkompromisową, rzeczową krytykę utożsamiania wulgarności ze swobodą i nowoczesnością, nawet wbrew stanowisku pewnych pseudopostępowych środowisk, gotowych zaakceptować wszystko, co da się uznać za świadectwo 'nieskrępowanego rozwoju osobowości', co uwalnia od stresu i zapewnia (?) luz psychiczny. Należy umiejętnie propagować dobre, piękne wzory językowe (także własnym przykładem) oraz stanowczo domagać się, aby określone rodzaje tekstów były z natury swojej całkowicie wolne od wulgaryzmów. Ich lista powinna obejmować: wypowiedzi nauczycieli w szkole, wykładowców wyższych uczelni, programy oświatowe, publicystyczne, informacyjne w radiu i telewizji, teksty piosenek, oficjalne wypowiedzi polityków, przemówienia parlamentarzystów w sejmie i w senacie, kazania w kościołach wszystkich wyznań ze względu na charakter i skalę oddziaływania społecznego. Osoby naruszające ten zakaz musiałyby zrezygnować z publicznego zabierania głosu.
We wszelkiej działalności pedagogicznej, propagandowej, popularyzatorskiej powinno się przedstawiać język ojczysty jako wartość, jako jeden z najważniejszych składników dziedzictwa kulturowego narodu, wymagający nieustannej troski i ochrony także przed degeneracją, zaśmieceniem i splugawieniem.© podbudowy drogowe, chudy beton, budowa dróg, stabilizacja gr design by e-nordstrom