Szlachta polska XVIII Wiek
podbudowy drogowe, chudy beton, budowa dróg, stabilizacja gr


Mało kto mógł się równać w znaczeniu z królem, także w II połowie XVIII wieku.

Teoretycznie tak, bo nadal zachował swoją pozycję głowy państwa. Faktycznie nie, bo sam nie mógł niczego przeforsowac (samotne rządy kłóciły się z podstawowymi prawami demokracji szlacheckiej), a poza tym wiele już zależało od postawy Rosjan.


Może przybliż ów plan rozbudowy armii i jakie zasługi miał w tym Stanisław August Poniatowski.

Przypominam sobie dwa takie plany: w 1787 r. (na czas wojny z Turcją, polski korpus miał wspierac Rosję) - niezrealizowany i w czasie Sejmu Wielkiego, gdy król poparł jego uchwalenie (mówił o 100 - tysięcznej armii).


A listownie?

Poigraszkowac? Życzę powodzenia...


Proszę o źródło, że jej nie widział przez ten okres.

Hehehe, ja bym poprosił o źródło mówiące o tym, że ją wtedy widział, bo nie wiem o czym ta prośba świadczy - o nadzwyczajnej zdolności do przekomarzania się czy o nadzwyczajnej niewiedzy. I Zienkowska, i Rostworowski, i wielu wielu innych piszą, że od czasów swojego ambasadorowania widział ją dopiero w 1787 r.


Albo jesteś ślepy albo czytać nie potrafisz..
Polska się sama sprzedała a w szczególności szlachta Polska..
Popolemizowałbym, ale to nie miejsce na to. Więc krótko. Szlachta polska właśnie próbowała, np. poprzez Ustawę Rządową, znaną lepiej jako konstytucja 3. maja naprawić to co zostało ustalone przez trzech zainteresowanych sąsiadów już na początku XVIII wieku. Układy "trzech orłów" i inne porozumienia ustalały, że ustrój w Rzeczypospolitej nie może się zmienić, bo jest wygodny dla jej politycznego podporządkowania. A że Polacy jednak próbowali zmienić ten ustrój, więc stracili swe państwo. Tak to w telegraficznym skrócie wyglądało.


dla sprostowania, to w XVI wieku rozwaliło brak reform.
No bo szlachta nie płaciła podatków i nie było równouprawnienia

Jeśli chcesz, to w wolnym czasie mogę zrobić tobie wypracowanie w offtopiku n.t. przyczyn osłabienia i rozbioru Polski w okresie XVI-XVIII wieku


A jak zwoływał, to chciał raczej coś przepchnąć i zwykle takiemu zależało.

Zwoływał również dlatego, że taki był obowiązek.


Magnaci osobiście woleli nie zrywać sejmu, gdyż groziło to popadnięciem w niełaskę. No może niekoniecznie w niełaskę, a dokładniej w nieprzychylność króla.

No niekoniecznie. Magnaci, będący w opozycji, nie musieli się zbyt wielu rzeczy obawiać, bo tak i tak władca ich nie lubił, a nie mogli po prostu ot tak sobie, wyrzec się swojej opcji politycznej. Tak było m.in. za Augusta III Sasa, gdy wszelkie próby poważnych reform w latach 40. były skutecznie torpedowane przez Potockich, właśnie za pomocą veta (do tego przyczyniło się również pruskie poparcie). I stąd tak wysokie statystyki liberum veto za rządów Augusta. Od XVIII wieku można mówić o vecie, jako o podstawowej broni opozycjonistów.
Tak czy inaczej, nawet jeżeli sejm zrywał biedny szlachciura to i tak wiadomo, że stał za tym potężny pan.

Kryzys polskiego parlamentaryzmu trwał praktycznie od początku istnienia RON. Pomijam tu Walezego, ale spory sejm - król (obecne również w czasach Jagiellonów) rozpoczął się z niemałą mocą za panowania Batorego, gdy dochodziło do poważnych sporów na tle m.in. zaciągów, czy Samuela Zborowskiego. Problem ze szlachtą miał później praktycznie każdy król. Za Zygmunta III spór osiągnął wysoki pułap, wyrażony rokoszem sandomierskim. Warto wspomnieć, że im później, tym proporcjonalnie gorsza współpraca sejmu z władcą (za Topolskim, bez konwokacyjnego i elekcyjnego): za Zygmunta III bez uchwał rozeszło się 6 na 37 sejmów (16%), za Władysława IV 3 na 15 (20%), za Jana Kazimierza 7 na 20 (35%), za Michała Korybuta 1 na 3 (33%; jeśli doliczyć pierwszy sejm, będzie 2 na 4, czyli 50%) (?), za Sobieskiego 10 na 18 (56%).


Czemu więc w Polsce histeria ta pojawiła się z opóźnieniem i w skromnej skali?
- dlaczego "misja obrony katolicyzmu" = zacofanie?
Czy znasz ówczesny kraj, w którym ludzie uważali, że ich prawa są do ...upy w porownaniu z prawami innych krajów. Czy właśnie taki kraj, którego ludność uważa, że żyje pod prawami do ...upy jest Jasnogrodem?
- dlaczego w tej dyskusji uważasz, że uniformizacja poglądow jest zła, podczas gdy w innej dyskusji uważałaś pewien przejaw uniformizacji (nauczanie w szkołach tylko teorii ewolucji) za coś słusznego.
- dlaczego sarmatyzm w kulturze uważasz za symptom upadku? Niektórzy niegłupi ludzie twierdzą, że jest to jedyna naprawdę oryginalna "formacja kulturowa" jaka w Polsce powstała. W dodatku wcale nie taka "ksenofobiczna", jak się powszechnie sądzi. Całość była oryginalna, ale elementy brane skąd tylko się dało - co widać choćby w stroju.
- czy wszyscy politycznie przegrani (zmasakrowani, wymordowani) są sami sobie winni,
czy tylko Polska w XVIII wieku?
Czy gdybyśmy to my np. nieco wcześniej rozprawili się z Prusami bylibyśmy tym samym bardziej Jasnogrodzccy?
To znaczy: czy, gdybyśmy się rozprawili z Prusami zanim popadliśmy w ciemnogród (bo potem to już raczej nie było możliwe), to w ten ciemnogród byśmy już nie popadli?
Wiesz co, nie wiem. Podobno dawniejsza historiografia za błąd uważała już traktat krakowski (będący zaprzepaszczeniem szansy na zlikwidowanie Prus Książęcych jako odrębnego organizmu państwowego), historiografia dwudziestego wieku tego traktatu już tak surowo nie ocenia. Natomiast na pewno i Batory, i (przede wszystkim) Zygmunt Waza zrobili Polsce dużą krzywdę przyzwalając stopniowo na połączenie się Brandenburgii i Prus Książęcych pod jedną władzą; przy czym zaznaczam, że Zygmunt czynił swoje ustępstwa wbrew stanowisku Sejmu (czyli szlachty).
Osobiście (zresztą może i błędnie) uważam, że może nie popadlibyśmy w ciemnogród, gdybyśmy miewali wybitnych królów. Ale tego nam historia od końca XV wieku raczej skąpiła.

TEMATY PRAC KONTROLNYCH SEMESTR

III LO

TERMIN Z?O?ENIA PRACY : koniec XI 2007 (w przypadku kilku tematów, wybra? jeden)


J.POLSKI -arkusz dost?pny w sekretariacie.


MATEMATYKA

(W za??czonym pliku)


HISTORIA (do wyboru jeden z zaznaczeniem na li?cie u nauczyciela)

1. Najciekawsze podró?e Europejczyków XVI wieku.
2. ?ladami Hermana Corteza…
3. ?wiat Azteków.
4. ?ladami Franciszka Pizarro.
5. ?wiat Inków.
6. ?wiat Majów.
7. Wybitne postacie Odrodzenia w Polsce i ich dzia?alno??.
8. Co krytykowa? Marcin Luter?
9. Zasi?g i skutki reformacji w Europie.
10. Sobór Trydencki i jego decyzje.
11. Czy Polska by?a „krajem bez stosów”?
12. Reformacja w Polsce – g?ówne nurty, baza spo?eczna i znaczenie.
13. Polityka dynastyczna Jagiellonów.
14. Przyczyny i skutki unii polsko- litewskiej
15. Wzrost znaczenia szlachty w XV i XVI w w Rzeczypospolitej.
16. Prusy - co zmieni?o si? od 1525 r. do 1795 r.?
17. Wolne Elekcje w Polsce i ich wp?yw na ustrój pa?stwa.
18. Królowie elekcyjni w Polsce do po?. XVII w. – g?ówne kierunki ich polityki
19. Demokracja szlachecka. Czy rzeczywi?cie demokracja?
20. Geneza i rozwój parlamentaryzmu w Polsce.
21. Kultura renesansu.
22. Renesans w Polsce.
23. Europejski absolutyzm na wybranych przyk?adach.
24. Idee O?wiecenia w Europie i ich wp?yw na kszta?towanie si? nowoczesnych pa?stw.
25. Najwa?niejsze konflikty Rzeczypospolitej w XVII wieku.
26. Bilans wojen Rzeczypospolitej w XVII wieku.
27. Wybitni wodzowie Polscy XVII wieku.
28. Rz?dy magnaterii w Polsce w XVII – XVIII wieku.
29. Charakterystyka kultury baroku w Polsce.
30. Stosunki polsko – tureckie w XVII w.
31. Przyczyny i nast?pstwa wojen ze Szwecj? w XVII w.
32. Problem ukrai?ski w dziejach Polski w XVI i XVII w.
33. Przyczyny wewn?trzne i zewn?trzne upadku Rzeczypospolitej szlacheckiej w XVIII w.
34. Powstanie Ko?ciuszkowskie
35. Jak wygl?da?y wolne elekcje?
36. Znaczenie unii lubelskiej.
37. Narodziny USA.
38. Czy o?wiecenie by?o o?wiecone?
39. Trójpodzia? w?adzy – teoria i praktyka.
40. Podwójna elekcja w Polsce i jej skutki.
41. Reformy Sejmu Wielkiego – 1788 – 1792 i ich znaczenie.
42. Charakterystyka czasów stanis?awowskich.
43. Stanis?aw August Poniatowski.
44. Konfederacja barska a konfederacja targowicka.
45. Kazimierz Pu?aski – bohater Rzeczypospolitej czy USA?
46. Jakie by?y istotne skutki wojny domowej w USA., które uwa?asz za najwa?niejsze i najtrwalsze?
47. W którym momencie XVIII wieku Rzeczypospolita utraci?a niepodleg?o???
48. Konstytucja 3 Maja – g?ówne za?o?enia i znaczenie dziejowe.


BIOLOGIA

1. Przedstaw udzia? narz?dów zmys?u w postrzeganiu ?wiata ?ywego.
2. Budowa i znaczenie skóry.
3. Znaczenie biokatalizatorów (enzymy, hormony, witaminy) w prawid?owym funkcjonowaniu organizmu cz?owieka.


GEOGRAFIA

1. Skutki urbanizacji
2. Udzia? Polski w organizacjach mi?dzynarodowych
3. Zmiany liczby ludno?ci ?wiata na przestrzeni dziejów


FIZYKA

1. Maszyny l?dowe, maszyny lataj?ce.
2. Maszyny p?ywaj?ce, maszyny w kosmosie.
3. Maszyny odmierzaj?ce czas.


CHEMIA

1. Tlen i siarka - podaj wyst?powanie i znaczenie tych pierwiastków.
2. W?giel i krzem - podaj wyst?powanie i zastosowanie tych pierwiastków.


J. ANGIELSKI

Wróci?e? z kursu j?zykowego w Londynie, gdzie mieszka?e? / mieszka?a? u rodziny angielskiej. Napisz list do gospodarzy, w którym:
- dzi?kujesz za opiek? i pomoc w nauce j?zyka angielskiego
- informujesz o przebiegu podró?y do Polski i o powitaniu, jakie przygotowa?a Ci rodzina
- przywo?ujesz chwile sp?dzone w Londynie i wspominasz jeden szczególny dzie?
- wyra?asz nadziej?, ?e jeszcze si? spotkacie i prosisz o list.
Pami?taj o zachowaniu odpowiedniej formy i stylu listu. Nie umieszczaj ?adnych adresów. Podpisz si? jako XYZ. D?ugo?? listu – 120 do 150 s?ów.


J.NIEMIECKI

1. Zapytaj kole?ank?:
a) Czy mo?e Ci pomóc.
b) Czy chce dzi? wieczorem gdzie? z Tob? wyj??.
c) Czy wolno parkowa? w centrum.
2. Poinformuj kole?ank?, ?e:
a) ?wi?towa?a? urodziny ze swoimi przyjació?mi.
b) Ca?y dzie? by?a? w domu.
c) By?a? w Anglii i uczestniczy?a? w kursie j?zyka angielskiego.
3. Zapytaj kole?ank?:
a) Jak czuje si? jej siostra.
b) Powiedz, ?e nie palisz.
c) Powiedz, ?e od tygodnia masz gor?czk? i idziesz do lekarza.
4. Zapytaj koleg?:
a) Gdzie i kiedy wydarzy? si? wypadek.
b) Gdzie sanitariusze po?o?yli rannego.
c)Gdzie po?o?y?a ksi??k? telefoniczn?.
5. Powiedz, ?e:
a) Chcia?by? w czasie wakacji pojecha? nad morze.
b) Kiedy wyje?d?asz w góry.
c) Najlepsze s? wakacje w Hiszpanii.


J.ROSYJSKI© podbudowy drogowe, chudy beton, budowa dróg, stabilizacja gr design by e-nordstrom